Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Vraťme Evropě duši.

Prohlášení Středoevropské inspirace proti Istanbulské úmluvě

Vážení členové Národního shromáždění Bulharska, Parlamentu České republiky, Zemského shromáždění Maďarské republiky, Národní rady Slovenské republiky. Prohlášení Středoevropské inspirace proti Istanbulské úmluvě.
Prosíme, abyste nedali souhlas k ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí“, známé jako Istanbulská úmluva, neboť je pro naše země nepotřebná a ve svých důsledcích nebezpečná. Znamená ohrožující zásahy do života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i jednotlivců, do činnosti firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům. Narušuje princip spravedlnosti, nejvyšší hodnoty právního státu.
Zde jsou důvody, proč Istanbulskou úmluvu odmítáme a proč vyzýváme rozvážné Parlamenty zemi, které dosud úmluvu neratifikovaly, aby tak rozhodně nečinily ani v budoucnu. Udělají neocenitelnou službu evropským zemím, jejichž politikové nebezpečí nerozpoznali nebo podcenili.
Nepotřebná:
• Naše právní řády vycházejí z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, hlásíme se k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen. Rovnost mezi muži a ženami je obsažena v právních normách vzdělávacího systému, kde je prostor pro prevenci největší. V současném trestním právu České republiky je zakotvena kriminalizace všech forem násilí v celém rozsahu a policejní i justiční orgány jsou si vážnosti a specifik této problematiky vědomy.
Nebezpečná a škodlivá:
• Úmluvou deklarovaný „boj proti násilí“ skrývá nové násilí: na ideálech evropské kultury, na vědeckém poznání, na zdravém rozumu, který je základem žité společenské praxe.
• Istanbulská úmluva degraduje vztahy mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil. Nařizuje, aby každé násilí na ženě bylo chápáno jako genderové. Považuje chlapce a muže za potenciální násilníky, které je třeba převychovat. Připouští diskriminační „speciální“ opatření, která za diskriminaci považována být nemají, a zakazuje alternativní postupy řešení sporu, včetně mediace a smírčího řízení.
• Istanbulská úmluva zasahuje do Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Nově se zakazuje diskriminace na základě genderové identity. Vedle nepřehlednosti ve výčtu sexuálních orientací není pojem genderová identita definován vůbec. Příslušnost k případně diskriminované skupině se ve skutečnosti opírá o subjektivní a v čase proměnlivé sebepojetí jednotlivce. Je nepřípustné, aby takový konstrukt legitimizoval kontrolování společnosti ve všech oblastech a dokonce aby umožnil kohokoliv trestat za to, že v dané chvíli nerozeznal genderovou identitu druhého.
• Úmluva v rámci potlačení stereotypního pojímání rolí žen a mužů dává prostor trestnímu postihu nejen náboženských učení, ale i odborných pojednání o biologických a fyziologických rozdílech mezi mužem a ženou. To je extrémně nebezpečný rys, typický pro totality.
• Úmluva je pokusem, jak skrze mezinárodní závazky přimět smluvní státy k prosazování politiky, která by v národním demokratickém procesu nikdy neprošla. Je pokusem radikální ideologické lobby prosadit svou agendu proti vůli naprosté většiny obyvatelstva našich zemí.
• Úmluva v rámci boje proti tzv. „kulturním stereotypům o mužích a ženách“ útočí na evropskou kulturu a usiluje o zabránění jejího předávání dalším generacím. Člověk se však může rozvinout v osobnost pouze v prostředí kultury, jejíž hodnoty přijímá, obohacuje a předává dál. Kultura je zárukou společenské soudržnosti. Kultura evropská vždy kladla důraz na zvýšenou ochranu žen a rytířské chování mužů vůči ženám. Evropská tradice považuje ženu za společensky výše postavenou bytost a jeho společným jmenovatelem je úcta k nezastupitelnému biologickému poslání ženy předávat život.

Náš odpor proti Istanbulské úmluvě je projevem loajality vůči Evropě, ve které žijeme a kterou milujeme.
BUDE NÁM CTÍ, PŘIPOJÍTE-LI SE.

Středoevropská inspirace je iniciativa občanů, kteří věří v ideál dynamické harmonie národů Evropy, iniciativa obyvatel, kteří s EU spojují vlastní budoucnost.
Středoevropská inspirace, z. s. www-ceinspiration.eu, Mgr. Nina Nováková, +420 737 209 760

Celý text ve formátu PDF si můžete stáhnout
ZDE.
blog comments powered by Disqus