Vraťme Evropě duši.

Stanovy spolku Středoevropská inspirace, z. s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek Středoevropská inspirace, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek má sídlo v Praze.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolnou, nevládní, neziskovou aliancí občanů, kteří sdílejí úctu k univerzálním lidským hodnotám, k evropské kulturní a duchovní tradici, jejímž základem je odkaz antický, židovsko-křesťanský a humanistický. Členové spolku sdílejí také přesvědčení, že rodina je nejdůležitější přirozenou strukturou společenského systému.

Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:
a) ochrana a posílení evropské kulturní identity a duchovní tradice,
b) předávání základních hodnot evropské kultury mladé generaci,
c) ochrana přirozené rodiny jako nejdůležitější součásti společnosti,
d) posílení prestiže rodičovství,
e) ochrana svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání ve všech oblastech společenského života,
f) ochrana vědecké a pedagogické činnosti před ideologickými intervencemi.

Čl. 4
Činnosti spolku

Činnosti spolku jsou zejména:
a) osvětová, publikační a vzdělávací činnost,
b) pořádání konferencí, seminářů a přednášek na národní a mezinárodní úrovni,
c) účast na konzultačních procesech a ve správních a jiných řízeních týkajících se otázek rodiny, rodičovství a svobody svědomí, myšlení a náboženského vyznání,
d) komunikace s politickou reprezentací na národní a mezinárodní úrovni,
e) organizování kampaní, konzultací a petic.

Čl. 5
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát fyzická, nebo právnická osoba starší 16 let s trvalým bydlištěm na území EU.
2. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi rady po dni podání přihlášky.
4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní založení spolku.
5. Člen spolku má právo zejména:
účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a být volen do tohoto orgánu,
posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
6. Člen spolku je povinen zejména:
dodržovat stanovy,
hájit zájmy a hodnoty spolku,
hradit příspěvky stanovené členskou schůzí,
sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena radou spolku pro porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
Členství ve spolku dále automaticky zaniká nezaplacením členského příspěvku a to ani v náhradní 30ti denní lhůtě.

Čl. 7
Orgány spolku

Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) zvolila čestné členy spolku,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Rada spolku
5. Statutárním orgánem spolku je Rada spolku, která řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi. Rada spolku si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. V kompetenci Rady spolku je také předsedu, nebo místopředsedu Rady odvolat.
6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů Rady a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Rady.
7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda Rady spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
8. Předseda Rady spolku zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

Čl. 8
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na výroční členské schůzi.
3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení a první orgány spolku

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Prvními členy Rady spolku na funkční období 5 let jsou:
Mgr. Nina Nováková,
r.č. 545314/2992, bytem Tyršova 698/7, 250 01, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
r.č. 690701/9955, bytem: Národní obrany 821/41, Praha 6, 160 00,
Mgr. Michael Heres,
dat. nar. 23.9. 1981, bytem Řeznická 661/19, Praha 1, PSČ 110 00.
3. Prvním předsedou rady spolku je Mgr. Nina Nováková, dat. nar. 14.3.1954 a prvním místopředsedou rady spolku je Mgr. Michael Heres, dat. nar. 23.9. 1981.
4. Níže podepsaní zakladatelé spolku se shodli na obsahu těchto stanov dne 20.8. 2017. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku vedený u Městského soudu v Praze.

V Praze dne 20.8. 2017


Mgr. Nina Nováková
doc. Harald Christian Scheu
Mgr. Michael Heres